دایود لیزر حذف موهای زاید – کارکرد ، مزایا و محدودیت ها

دایود لیزر حذف موهای زاید – کارکرد ، مزایا و محدودیت ها

ازمیان تمام روشهای موجود در بازار حذف موهای زاید با لیزر شاهد بیشترین رشدبودهاست.بیشترینمشکل گزارش شدهرشددوبارهیموهایزایدبودهاست.
این روش نسبتا جدید بوده و مطالعات فراوانی در مورد آن در سراسر جهان انجام گرفته است .
یکی
از جدیدترین لیزرهای دایودلیزر حذف موهای زاید میباشد.در ادامه به بررسی این درمانها و اطلاعات مورد نیاز بیماران میپردازیم.

 

لیزر حذف موهای زاید چیست ؟

لیزر حذف موهای زاید به عنوان یک عمل زیبایی دسته بندی میگردد.در این روش نور متمرکز شده بر ناحیهی مورد نظر تابیده میشود
و باعث 
از بین رفتن ریشهی موها میگردد.اینعملباعثنابودیمویاکاهشسرعتچرخهیرشدمجددمومیگردد که نتیجه ای تقریبا کامل و دایمی به دست می یابد.
درمان ممکن است با انواع مختلفی از لیزر انجام شود که هر کدام آنها مخصوص تیپ پوستی خاصی هستند. مشورت با متخصص پوست می تواند در انتخاب نوع لیزر به شما کمک کند.
درمان معمولا در طی چند جلسه انجام میشود که بین جلسات فاصلهای چند هفته ای وجود دارد.ممکن است بعضی افراد دچار عوارض جانبی شوند
که
اینعوارضقبلازدرمانبهآنهاتذکردادهمیشود.همچنینقبلازدرمانبایدکارهایاحتیاطیبرایجلوگیریازاینعوارضنیزبهبیمارتذکردادهشود.درنهایتاینکارروشیبسیاردقیقاستکهنیازبهدقتواندازهگیریداردونتایجبسیارخوبورضایتبههمراهدارد.
طول موج دایود لیزر 800 نانومتر است که از طول موج لیزر الکساندرایت و روبی بیشتر می باشد.
طول موج بلندتر باعث نفوذ عمیقتر لیزر به داخل پوست می شود . این نفوذعمیقتر شانس صدمه ی موثر تر به ریشه ی مو را افزایش میدهد.

انواع مختلفی از دایود لیزر استفاده می شوند ، که دو کاربر اصلی دارند :

تبدیل موهای زبر و خشن به موهای لطیف تر و کمرنگ تر و نازک تر :

بادایودلیزرمیتوانموهایزبروخشنرابهموهایلطیفترمانند:موهاییکهموقعتولدبدننوزادنراپوشاندهوهنوززبروخشننشدهاندتبدیلکرد.

حذف دایم ریشه موهای زاید :

باافزایش تعداد جلسات و پوشش،کامل دورهی رشدمو میتوان،تا مقدار زیادی(بالای70%)حذف دایم موهای زاید راداشت.موهایی که،دوباره رشد میکنند،حالتی کرکی خواهند داشت.
قبل از درمان با دایود لیزر برای پیشگیری از عوارض جانبی و افزایش تاثیر اقدامات پیشگیرانه ای مورد نیاز است .
اولین آنها تراشیدن موها قبل ازعمل میباشد.تراشیدن باعث میشودتا موها جلوی رسیدن موثر لیزر به اعماق پوست رانگیرند.
و همچنین ممکن است موها حرارت لیزر را به پوست انتقال داده و باعث ایجاد درد بشوند .

دایود لیزر هایی حذف موهای زاید:

دایود لیزرها جدیدا نتایج بهتر وموثرتری رابه نسبت سایر دستگاههای لیزر مانندروبی و السکاندرایت از خود نشان دادهاند.
دایود لیزرها کم حجمتر،ارزانتر و سریعتر هستند.پیش بینی میشود که آینده
ی بازار حذف موهای زایدکاملا دراختیار دایود لیزرها قرار بگیرد.

بررسی های کلینیکی دایود لیزر

بررسی های متعدد زیادی در مورد حذف موهای زاید با لیزر صورت گرفته است که در زیر خلاصه شده اند .
دایودلیزردرکاهشرشدموازIPLوالکساندرایتموثرتراست.درموردتیپهایپوستیچهارتاپنجنتایجیمشابهاندییاگوالکسانداریتدارد.دردایودلیزرهایجدیددردوناراحتیناشیازدرمانکاملاازمیانرفتهاست.

مزایای دایود لیزر حذف موهای زاید

نتایجبررسیهانشاندادهکهدایودلیزرحذفموهایزایدبهطور100%درکاهشموهایزایددرهمهیافرادموردبررسیموفقبودهاست،وتاخیرییکالیسهماههدررشدموهایجدیدایجادشد.
با وجود اینکه در مدل های قدیمی دردناک تر از الکساندرایت است اما کمتر از اندییاگ ایجاد درد میکند.
میزان موی حذف شده به شکل قابل توجهی بیشتر از سایر مدل های لیزر مانند الکساندرایت است .

محدودیت ها و مزایای دایود لیزر :

طول موجهای کوتاهتر بهتر توسط رنگدانهها جذب میشوند.به همین دلیل انرژی کمتری بهنسبت الکساندرایت دردایودلیزر جذب رنگدانههای میشود.

عوارض جانبی مانند
  1. تغییررنگپوست(کمرنگییاتیرهرنگشدن):اینعارضهبدلیل،تاثیرمستقیملیزربرروی،رنگدانههای(ملانین)پوستاتفاقمیافتد.اینرنگدانههاعاملایجادرنگپوست هستند.
  2. سرخیوتورم:لیزربهریشهیموآسیبمیزندکهباعثایجادقرمزیوتورمدرمحلدرمانمیشود.اینعوارض در طی یکی دو روز برطرف خواهندشد.
  3. دلمهبستنجایزخم:بدنبرایمحافظتازآسیبدیدگیهارویآنهارابافیبروموادشیمیاییمیپوشاند.دربعضی موارد دردرمان بالیزر مشاهده میگردد.که درطی کمتر ازیک هفته برطرف خواهدشد.
  4. عوارض نادر لیزر :در موارد نادر ممکن است سیاه شدگی و تاول و جوش مشاهده گردد .

بیشتر این عوارض در طی چند روز بر طرف می شوند اما ممکن است تا 12 هفته بهبود زمان ببرد .
استفاده از کرم های ضد افتاب و پرهیز از قرار گرفتن در معرض آفتاب و حفظ بهداشت محل لیزر در پیشگیری از عوارض اهمیت فراوان دارد .

چه قسمتهایی از بدن قابلیت درمان با دایود لیزر را دارد؟

تقریبا کلیه نقاط بدن قابلیت حذف مو با دایودلیزر را دارد.تنها نقاط بسیار نزدیک به چشم پلک و مژهها شامل آن نمیشوند.
درمان به دلیل چرخه ی رشد مو باید در طی جلسات مختلف با فواصل چند هفته ای انجام گیرد .
نوع
لیزروفواصلجلسات،بستهبهپوستفردوناحیهی،مورددرمانتفاوتمیکند.مثلادورهیرشدمویصورت،سریعترازموهایسینهمیباشد،پسفاصلهیجلسات،کمتراست.

چه کسانی کاندید مناسب لیزر موهای زاید می باشند ؟

لیزربررویرنگدانههایمواثرمیگذارد،پسافرادیباموهایتیرهوپوستروشنبهتریننتایجوکمترینعوارضرادردرمانبادایودلیزرخواهندداشت.
برایافرادیباموهایقرمزیاروشنوموهایکرکیتقریبالیزرهیچتاثیرینداشتهوتنهاروشحذفدایمموهایزایدبرایآنهاالکترولیزمیباشد.

جمع بندی :

با توجه مزایای فراوان دایود لیزر حذف موهای زادی از جمله:

  1. کارایی بالا
  2. آسانی کار با آن
  3. حمل و نقل پذیری
  4. هزینه های جانبی کم
  5. عوارض کم
  6. درمان بدون درد

در صورت داشتن موهای تیره دایود لیزر یکی از گزینه های عالی برای حذف موهای زاید می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.