مقایسه الزامات الکساندر و دایود لیزر برای حذف مو در پوست تیره و متوسط: کدام بهتر است؟

مقایسه الزامات لیزر الکساندر و لیزر دایود برای حذف مو در پوست تیره و متوسط: کدام بهتر است؟

مقدمه:

این مقاله نتایج یک مطالعه تطبیقی ​​را بررسی وظیفه طول موج در انواع پوست تیره با استفاده از لیزر دایود 753 نانومتری اکساندریت و 810 نانومتر دارد.

روش ها:

ساختار پوست با استفاده از یک مدل پوستی واقع بینانه توسط برنامه تجزیه و تحلیل سیستم های پیشرفته ایجاد شد.

نتیجه:

در این مطالعه، لیزر الکساندرایت (755 نانومتر) و اثر لیزر دایود (810 نانومتر) اثر متقابل سلولهای پرتو-پوست را شبیه سازی کردند. نتایج شبیه سازی برای هر دو لیزر متفاوت بود. نسبت انتقال لیزر دایود به پوست تیره تقریبا 4٪ بیشتر از لیزر الکساندریت برای همان نوع پوست است. برای لیزر دایود در عمق پوست 0.67 میلی متر، نسبت متوسط ​​انتقال هر دو نمونه 36٪ و 27.5٪ بود، اما برای لیزر الکساندرایت با همان عمق پوست 32٪ و 25٪ بود.
نتيجه گيري: هر دو ليزر در LHR براي انواع پوست هاي تيره مناسب بودند، اما ليزر دايود بهتر از ليزر آلكساندرايت بود زيرا این توانایی را دارد که عمق بيشتري را در لايه درم نفوذ كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.