دستگاه Epicare LP & LPX

دستگاه Epicare LP & LPX

قدرتمند با بالاترین توان (100w)

دستگاه Epicare LP & LPX

Epicare LP & LPX توانایی افزایش سرعت از 1Hzبه 10Hz در سطح مقطع مختلف(3Hz در هندپیس18میلی متر) را داراست.
که موجب تاثیرگذاری هرچه 
بیشتر در درمان موهای زائد می شود.

Epicare LP & LPXدارای هندپیس با سطح مقطع 18میلی متر می باشد.
که با قابلیت تخلیه بالاترین میزان انرژی در کمترین زمان در سطح مقطع 18 میلی متر امکان درمانی موثر را فراهم می کند.

مجهز به تکنولوژی Smart screen با قابلیت:

    • امکان ذخیره اطلاعات بیمار در هر جلسه 
    • قابلیت استفاده کاربر از تنظیمات پیش فرض دستگاه 
    • با قابلیت تخصیص حساب کاربری به طور مجزا برای هر کاربر به منظور ثبت فعالیت های کاربر 
    • کمپانی LIGHTAGE برای افزایش رضایتمندی بیمار، کاهش عوارض جانبی و کاهش 
    •  هزینه های مصرفی، Epicare LP & LPX ر ا با سیستم (cryo6 (air cooling ساخت کشور آلمان ، ارائه می کند.
ALEXANDRITE 755NM

• Hair removal, and stable long-term or permanent hair reduction through selective targeting of melanin in hair follicles on all skin types (Fitzpatrick I-VI) including tanned skin. Permanent hair reduction is defined as long-term stable reduction in the number of hair regrowth after a treatment regime. The number of hairs re-growing must be stable over a time greater than the duration of the complete growth cycle of hair follicles, which varies from 4-12 months according to body location. Permanent hair reduction does not necessarily imply the elimination of all hairs in the treated area.

• Treatment of vascular lesions
• Treatment of benign pigmented lesions.
• Treatment of wrinkles.

The EpiCare-LPX™ system is all about providing value and utility to your practice: From its industrial-strength all-steel structure that insures its renowned durability, to its space-conserving design that respects the value of your floor space, to the stress-reducing, incredibly lightweight, ergonomic handpieces and fiber delivery system – every feature of this system has been thoughtfully designed for maximum benefit.

Beyond this, the EpiCare-LPX™ system has features galore, including the world’s smartest, friendliest user interface: internet linked and featuring Light Age’s amazing SmartScreen™ system. The SmartScreen™ system not only keeps track of your patients and their treatments and billings, it literally organizes your business. It authorizes access, tracks system usage and treatment costs, and helps customize treatment pricing to maximize profitability. And, it lets you keep on top of all this from anywhere in the world.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.