لیپوسیور ال اس هزار

liposaver

Ultrasonic Assisted Liposuction(UAL)

Liposaver (LS-1000)
•popular form of liposuction
•uses a specialized cannula that emits ultrasonic sound waves
•Liquefy fat cells and make them easier to remove
•remove larger and denser fat deposits
•tightens the surrounding skin
•Improve the ease and effectiveness of liposuction in fibrous areas of the body
•Risk of burns and scarring due to the heat from the ultrasound waves

•Treatable Areas of the Body

1.9 : Face (Jawls)
2.9  : abdomen, flanks, hips, thigh area, buttocks, arms, calf and breasts
3.7  : abdomen, flanks, hips, thigh area, buttocks, arms, calf and breasts & fibrous areas(upper back or enlarged male breast)

•Special application

Six-pack  Osmidrosis  Gynecomastia
uImproved health associated with fat loss
uImproved overall appearance
uImproved overall health from eliminating extra fat cells
 
•In less than a week after liposuction, most patients are able to move and walk normally, even returning to work with minimal discomfort
•Patients should take showers instead of baths for about a week after liposuction
•recovery may require only a few days or several months
vMore Powerful and more stable output power using Our Own FAST algorithm: Reduce the Operator’s time and effort.
vAutoclavable Handpiece with cable: Provide the Operator convenience
vLonger Probe(330mm) : Possible to Operate only one spot
vLight Main Body(6.5Kg) : Easy to move

Intended use

Liposaver (LS-1000) is intended for the fragmentation and emulsification of subcutaneous fatty tissues for aesthetic body contouring. Liposaver (LS-1000)

Plastic and Reconstruction Surgery

Orthopedic Surgery

لیپوسیور (Liposaver (LS-1000

Technological characteristics

Liposaver (LS-1000) is an ultrasonic surgical unit which uses ultrasound frequency vibration to fragment, emulsify subcutaneous fatty tissues.

The PZT ceramic crystals in handpiece of Liposaver (LS-1000) transforms electrical signal into ultrasonic vibrations, and these vibrations transmit to the probe of Liposaver (LS-1000) which performs the function of fragmenting and emulsifying the subcutaneous fatty tissues.

The Liposaver (LS-1000) is able to adjust the operating features such as vibration amplitude and frequency, and provides two modes as follows:

 N mode (continuous mode)

 Z mode (pulsed mode)

Model name : Liposaver (LS-1000)

Dimension : 

 1) Main Body (W x H x D): 396mm x 170mm x 360mm

 2) Foot switch

  – Foot switch body ( W x H x D) : 65mm x 38.3mm x 115mm

  – Cable (Cable, Diameter(ø) x Length(L)): 6mm x 3m;

  – Weight : 0.4 Kg

 3) Hand-piece

  – Hand-piece body (Diameter(ø) x Length(L)): 28ø x 150mm

  – Cable ( ø x Length(L)):  28mm ø x 2.8m

  – Weight : 0.45 Kg

 4) Probe (Diameter(ø) x Length(L)) :

  – Probe3.7 : ø3.7, 10mm x 330mm, 20g

  – Probe 2.9 : ø2.9, 10mm x 315mm, 15 g

   – Probe 1.9 : ø1.9, 10mm x 121mm, 7g

 

 5) Power cable 

  – Length : 1.5m

  – Weight : 200g

 

Made in : South Korea

 

 فیلم عملکرد لیپوسیور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.